ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

18/02/2021

Για την καλύτερη υποβολή αιτήσεων / υπεύθυνων δηλώσεων από επιχειρήσεις του πολιτισμού, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

α) Στην αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης δύναται να αναρτάται και η γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητάς του μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr, η οποία φέρει μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα.

β) Κατ’ αναλογία εφαρμογής των λοιπών ρυθμίσεων περί διατήρησης του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας, νοείται ότι στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου διαστήματος για διατήρηση θέσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU