ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/11/2021

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ KAI ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ, ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Α. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ, ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο έως και 30/11/2021 για επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων καθώς και για επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες έχουν αιτηθεί να λάβουν την οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται στην αριθμ. οικ. 5774/203/5-2-2021 (Β΄ 457) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην αριθμ. 24907/29-4-2021 (Β΄ 1820) κοινή υπουργική απόφαση αντίστοιχα, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, να υποβάλλουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Β. ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ, ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (Διορθωτικές Δηλώσεις)
Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο, από 16/11/2021 έως και 21/11/2021, για επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στην οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων του πολιτισμού σύμφωνα με τα κατωτέρω:
1. Επιχειρήσεις που είχαν εκ παραδρομής δηλώσει με την αρχική τους αίτηση λανθασμένο αριθμό παραστάσεων, μπορούν να προβούν σε ορθή επανάληψη της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσής τους, στην οποία μπορούν να τροποποιήσουν, αποκλειστικά και μόνο, τον αριθμό παραστάσεων για τις οποίες αιτούνται την οικονομική ενίσχυση, χωρίς την εκ νέου επισύναψη των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών.
2. Επιχειρήσεις, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους απόρριψης της αρχικής δήλωσής τους (ενδεικτικά: λανθασμένος μέγιστος αριθμός θέσεων, λανθασμένο ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή/υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία, λανθασμένα χρονικά διαστήματα για τα οποία αιτούνται την επιχορήγηση κ.λ.π) μπορούν να υποβάλλουν νέα (διορθωτική) αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, επισυνάπτοντας εκ νέου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμφωνητικό υπομίσθωσης/μίσθωση, συμφωνητικό συμπαραγωγής, αποδεικτικό ανάρτησης στην ΑΑΔΕ, συμβόλαιο κυριότητας, κατά περίπτωση όπου απαιτούνται, άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης του θεάτρου/μουσικής σκηνής, χοροθεάτρου, συναυλιακού χώρου παραστάσεων κ.λ.π.).
3. Επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη υποβάλει μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με το πλαίσιο υπαγωγής τους στο Π.Π ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/202013 (De Minimis).

Γ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (Διορθωτικές Δηλώσεις)

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο, από 16/11/2021 έως και 30/11/2021, για τις επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών θεάτρων, οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στην οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων του πολιτισμού σύμφωνα με τα κατωτέρω:
1. Επιχειρήσεις που είχαν εκ παραδρομής δηλώσει με την αρχική τους αίτηση λανθασμένο αριθμό προβολών μπορούν να προβούν σε ορθή επανάληψη της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσής τους, στην οποία μπορούν να τροποποιήσουν, αποκλειστικά και μόνο, τον αριθμό προβολών για τις οποίες αιτούνται την οικονομική ενίσχυση, χωρίς την εκ νέου επισύναψη των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών.
2. Επιχειρήσεις, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους απόρριψης της αρχικής δήλωσής τους (ενδεικτικά: λανθασμένος μέγιστος αριθμός θέσεων, λανθασμένα χρονικά διαστήματα για τα οποία αιτούνται την επιχορήγηση, λανθασμένος αριθμός προβολών, έλλειψη δικαιολογητικών κ.λ.π) μπορούν να υποβάλλουν νέα (διορθωτική) αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, επισυνάπτοντας εκ νέου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη υποβάλει μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με το πλαίσιο υπαγωγής τους στο Π.Π ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/202013 (De Minimis).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU